مدارک ثبت شرکت

مدارک ثبت شرکت موسسه مهرگان

مدارک ثبت شرکت

زمانی که قصد دارید برای توسعه کسب و کار خود یک شرکت تاسیس کنید، باید نخست مدارک ثبت شرکت را جمع‌آوری کرده و به اداره ثبت شرکت‌ها ارائه دهید. مدارک ثبت شرکت شما از سوی کارکنان این اداره بررسی شده و در صورت پذیرش روند ثبت شرکت ادامه پیدا می‌کند. اگر در مدارک ثبت شرکت ارائه شده نقص وجود داشته باشد، پرونده شرکت برای رفع نواقص به آدرس شما فرستاده می‌شود.
در این نوشتار بر آن شده‌ایم که مدارک لازم جهت ثبت انواع شرکت‌ها را بیان کنیم، تا بدانید که برای هر نوع شرکت چه اسنادی را باید آماده کنید.‌
مدارک ثبت شرکت به نوع شرکت بستگی دارد. اساس ثبت همه شرکت‌ها یکسان است و این مدارک در تعدادی از جزئیات متفاوت هستند. در این قسمت مدارکی که به طور کلی برای همه شرکت‌ها مورد نیاز است بیان می‌کنیم و در بخش‌های بعدی به تفکیک مدارک لازم برای تاسیس انواع شرکت‌ها ذکر می‌شوند.

به طور کلی برای ثبت انواع مختلف شرکت به این مدارک نیاز خواهید داشت:

۱) اظهار نامه شرکت (دو نسخه)
۲) اساس‌نامه شرکت (دو جلد)
۳) صورت‌جلسه هیات مدیران (دو نسخه)
۴) کپی برابر اصل مدارک هویتی مانند کارت ملی و ۵) شناسنامه تمامی اعضا
۶) سند مالکیت شرکت
۷) گواهی پرداخت بانکی
۸) تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری
۹) گواهی عدم سوءپیشنه تمام اعضای شرکت
۱۰) امضای وکالتنامه
۱۱) اقرارنامه اعضای شرکت در مورد عدم همکاری رسمی
۱۲) قیم نامه اعضاء
۱۳) مجوز فعالیت اصلی شرکت
۱۴) اصل آگهی تاًسیس در روزنامه و همچنین کپی آن

مدارک ثبت شرکت

موسسه ثبتی و حقوقی مهرگان، مشاوره رایگان: ۰۲۱۴۴۲۳۱۷۱۲

مدارک ثبت شرکت سهامی عام

۱) اساس‌نامه شرکت (دو نسخه)
۲) اظهارنامه (دو نسخه)
۳) صورت‌جلسه هیات مدیره (دو نسخه)
۴) صورت‌جلسه مجمع عمومی موًسسین شرکت (دو نسخه)
۵) گواهی بانکی واریز مبلغ 35 % از سرمایه شرکت
۶) آگهی دعوت مجمع موًسسین در روزنامه مشخص شده
۷) ارائه مجوز صادر شده از سوی مراجع ذی‌صلاح
۸) فتوکپی شناسنامه موسسین شرکت

مدارک ثبت شرکت سهامی عام

موسسه ثبتی و حقوقی مهرگان، مشاوره رایگان: ۰۲۱۴۴۲۳۱۷۱۲

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص

در شرکت سهامی خاص، سرمایه شرکت به یک‌سری سهام تقسیم شده است و مسئولیت صاحبان آن‌ها، تنها محدود به مبلغ اسمی سهام است. تعداد اعضای این شرکت نباید کمتر از سه نفر باشد. مدارک ثبت شرکت سهامی خاص در زیر آورده شده است:
۱) اظهارنامه شرکت (دو نسخه)
۲) اساس‌نامه شرکت (دو نسخه)
۳) صورت‌جلسه هیات مدیره (دو نسخه)
۴) صورت‌جلسه مجمع عمومی موسسین شرکت (دو نسخه)
۵) تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری
۶) اصل سند مالکیت
۷) کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی همه اعضای شرکت مانند هیات مدیره، بازرس‌ها و سهامداران
۸) گواهی واریز 35% سرمایه شرکت در حساب بانکی شرکت
۹) اقرارنامه کلیه اعضاء هیات مدیره مبنی بر این‌که ۱۰) به‌عنوان کارمند رسمی در جایی مشغول به کار نیستند.
۱۱) اقرارنامه مدیر عامل شرکت مبنی بر این‌که سمت مدیر عاملی را در شرکت دیگری بر عهده ندارد.
گواهی عدم سوءپیشینه تمام شرکا
۱۲) اصل قیم نامه
۱۳) مجوز فعالیت شرکت از مراجع ذی‌ربط
۱۴) امضاء وکالتنامه
۱۵) کپی آگهی تاًسیس، کپی روزنامه رسمی که آخرین تغییرات در آن درج شده، روزنامه ی رسمی، کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه نماینده شرکت. (این مدارک در صورتی مورد نیاز هستند که سهامداران شرکت شخص حقوقی باشند.)
۱۶) کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه آن ( در صورتی که سهامدار خارجی شرکت شخص حقیقی باشد.)
۱۷) گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده آن کشور و همچنین اصل و ترجمه وکالتنامه ( در صورتی که سهامدار خارجی شرکت شخص حقوقی باشد.)

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص

موسسه ثبتی و حقوقی مهرگان، مشاوره رایگان: ۰۲۱۴۴۲۳۱۷۱۲

مدارک ثبت شرکت مختلط غیر‌سهامی

اعضای شرکت مختلط غیر سهامی چند نفر شریک ضامن و تعدادی شریک با مسئولیت محدود هستند. مدارک ثبت شرکت مختلط غیر سهامی عبارتند از:
۱) نسخه مصدق از اساس‌نامه (یک برگ)
۲) نسخه مصدق از شرکت نامه (یک برگ)
۳) اسامی شرکت و شرکای ضامن که دارای سمت مدیریت شرکت هستند.

مدارک ثبت شرکت مختلط سهامی

اعضای شرکت مختلط سهامی تعدادی از شرکای سهامی یا چند شریک ضامن هستند. سرمایه شرکای سهامی به شکل سهام متساوی القیمه است و مسئولیت این افراد به میزان سرمایه آن‌ها بستگی دارد. از جمله مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱) نسخه مصدق از اساس‌نامه (یک برگ)
۲) نسخه مصدق از شرکت نامه (یک برگ)
۳) اسامی مدیران شرکت
۴) سوابق مصدق مبنی بر تصمیمات مجمع عمومی
۵) نوشته‌ای مبنی بر تعهد پرداخت تمام سرمایه با امضای مدیر شرکت
۶) نوشته‌ای مبنی بر پرداخت نمودن همه سرمایه نقدی شرکای ضامن با امضای مدیر شرکت

مدارک ثبت شرکت مختلط سهامی

موسسه ثبتی و حقوقی مهرگان، مشاوره رایگان: ۰۲۱۴۴۲۳۱۷۱۲

مدارک ثبت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی نوعی شرکت است که بین افراد حقیقی تشکیل می‌گردد. این اشخاص به فعالیت در امور مختلفی نظیر تولید و توزیع می‌پردازند و هدف آن‌ها کسب سود و بهبود وضعیت اقتصادی است. مدارک ثبت شرکت تعاونی در زیر بیان شده است:
۱) اساس‌نامه مجمع عمومی (چهار نسخه)
۲) صورت‌جلسه ی تشکیل مجمع موًسس (چهار نسخه)
۳) مجوز وزارت تعاون
۴) دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
۵) درخواست کتبی مبنی بر ثبت شرکت
۶) مجوز ثبت شرکت
۷) رسید پرداخت میزان تعیین شده از سرمایه شرکت مطابق با اساس‌نامه
۸) مدارکی مبنی بر دعوت اعضا برای تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی
۹) موافقت نامه تاسیس شرکت
۱۰) یک نسخه از روزنامه رسمی که آگهی تاسیس شرکت در آن به چاپ رسیده است.
۱۱) کپی مدارک ثبت تعاونی
۱۲) تقاضانامه‌ای مبنی بر اخذ پروانه تاسیس

مدارک ثبت شرکت تعاونی

موسسه ثبتی و حقوقی مهرگان، مشاوره رایگان: ۰۲۱۴۴۲۳۱۷۱۲

مدارک ثبت شرکت تضامنی

اعضای شرکت تضامنی چند نفر با مسئولیت تضامنی هستند. چنانچه دارایی شرکت برای پرداخت قرض‌های شرکت به حد کفایت نباشد، هر کدام از اعضای شرکت مسئول پرداخت کردن همه تمام بدهی‌های شرکت تضامنی است. مدارک ثبت شرکت تضامنی عبارتند از:
۱) تقاضانامه‌ای مبنی بر ثبت شرکت (دو نسخه)
۲) اساس‌نامه شرکت (دو نسخه)
۳) شرکت نامه (دو نسخه)
۴) مجوز ثبت شرکت از مراجع ذی‌صلاح (در صورت لزوم)
۵) کپی شناسنامه همه اعضا

مدارک ثبت شرکت تضامنی

موسسه ثبتی و حقوقی مهرگان، مشاوره رایگان: ۰۲۱۴۴۲۳۱۷۱۲

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود

در شرکت با مسئولیت محدود، مسئولیت هر یک از اعضا در مقابل طلبکاران، محدود به مقدار سرمایه‌ای است که در آن شرکت دارا هستند. مدارک ثبت شرکت با مسئولیت این موارد هستند:
۱) تقاضانامه‌ای مبنی بر ثبت شرکت (دو نسخه)
۲) اساس‌نامه شرکت (دو نسخه)
۳) شرکت نامه (دو نسخه)
۴) صورت‌جلسه تنظیم شده مجمع عمومی موًسسین شرکت (دو نسخه)
۵) مجوز (در صورت نیاز)
۶) کپی شناسنامه تمام اعضا

مدارک ثبت شرکت نسبی

شرکت نسبی معمولا با تکیه بر اعتبار اعضا تشکیل می‌شود. مسئولیت هر کدام از اعضا در مقابل بدهی‌های شرکت نیز با توجه به میزان سرمایه‌ای که در شرکت دارند، تعیین می‌گردد. از جمله مدارک ثبت شرکت نسبی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱) نسخه کامل مصدق از شرکت نامه (یک برگ)
۲) نسخه کامل مصدق از اساس‌نامه (یک برگ)

مدارک ثبت شرکت نسبی

موسسه ثبتی و حقوقی مهرگان، مشاوره رایگان: ۰۲۱۴۴۲۳۱۷۱۲

سخن پایانی

مدارک ثبت شرکت، بستگی به نوع شرکت ثبت شده دارد. چنانچه نقصی در مدارک شما وجود داشته باشد، پرونده شما از سوی اداره ثبت شرکت‌ها مرجوع می‌گردد. بنابراین باید تلاش کنید که تمام مدارک خواسته شده را به طور کامل جمع‌آوری کرده و مواردی مانند اظهارنامه و غیره را به نحو حرفه‌ای تنظیم کنید.
اگر در این رابطه نیاز به راهنمایی دارید، می‌توانید از موسسه ثبتی مهرگان کمک بگیرید. کارشناسان مجرب این مجموعه شما را یاری می‌رساند که در اسرع وقت کلیه مدارک را تنظیم کرده و به اداره ثبت شرکت‌ها ارائه دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.