میزان سرمایه برای ثبت شرکت:

 میزان سرمایه اولیه برای ثبت شرکت بستگی به نوع شرکت متفاوت می باشد. این مبلغ برای شرکت سهامی خاص ۱۰۰ هزار تومان است و  برای ثبت انواع دیگر شرکت ها، سرمایه اولیه ای در نظر نگرفته اند.

keyboard_arrow_up